Korekta bibliografii w ramach korekty tekstu

Kiedy wykonać korektę bibliografii?

Korekta bibliografii powinna mieć miejsce po wykonaniu korekty przypisów. Wyjątkiem od tej reguły jest wykorzystanie przypisów w stylu harwardzkim (odsyłacze w tekście, a nie u dołu strony). Zestawienie bibliograficzne tworzy się poprzez przekopiowanie przypisów i źródeł wskazanych pod elementami graficznymi w tekście do osobnego pliku i dokonanie stosownych korekt (np. zamiana miejscami nazwiska i inicjałów autora, usunięcie zakresu stron podanego w przypisach). Korekta bibliografii to również jej kategoryzacja. Podział materiału na publikacje zwarte, ciągłe, prasę drukowaną, źródła internetowe, raporty i inne. Jest on uzależniony od typu i liczby źródeł wskazanych w zestawieniu bibliograficznym.

 

Dlaczego korekta bibliografii i przypisów jest ważna?

Każda praca powinna być rzetelna, przede wszystkim na poziomie merytorycznym. Nieprawidłowo przywołana (zacytowana) publikacja powoduje, że inni autorzy korzystając z wadliwego opisu bibliograficznego będą powielali błąd autora. Druga kwestia to czytelność informacji prezentowanych w przypisach. Poniżej przedstawiono przykład opisu bibliograficznego przed korektą i po korekcie:

  • Przed korektą: Dodatek metodologiczny [w ]: L. Festinger, Riecken H. W., S. Schachter, Gdy proroctwo zawodzi. Koniec świata, który nie nastąpił, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s.319-342
  • Po korekcie: Dodatek metodologiczny [w:] L. Festinger, H.W. Riecken, S. Schachter, Gdy proroctwo zawodzi. Koniec świata, który nie nastąpił, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 319-342.

Skorygowane błędy:

  • zapis tytułu rozdziału i książki italikiem,
  • dwukropek przeniesiono do nawiasu kwadratowego,
  • usunięto spację między inicjałami, inicjały przeniesiono przed nazwisko,
  • wstawiono spację po skrócie s. oraz kropkę na końcu przypisu.

Korekta przypisów to część korekty tekstu

Ujednolicenie zapisu przypisów

Korekta przypisów sprowadza się przede wszystkim do ujednolicenia zapisu cytowanych w tekście pozycji źródłowych (literaturowych, aktów normatywnych, źródeł internetowych i innych). Korektor powinien z autorem ustalić jeden wzór opisu danej pozycji. Szczególnie istotna jest konsekwencja w zapisie. Jeżeli przyjmiemy schemat zapisu:

A.J. Kowalski, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok, zakres stron,

to każda publikacja zwarta powinna być zapisana w tym kształcie. Często autorzy zmieniają kolejność zapisu elementów opisu bibliograficznego, np. początek przypisu wyznacza nazwisko zamiast inicjał bądź brakuje nazwy wydawnictwa. W tej sytuacji korektor może wskazać miejsce, w którym należy uzupełnić informacje bądź sam wprowadzić stosowną informację (np. dopisać nazwę wydawnictwa), oznaczyć ją i wskazać, że autor powinien tę zmianę zweryfikować. Wprowadzanie tego typu modyfikacji powinno mieć miejsce po uprzednim uzyskaniem zgody autora na uzupełnienia tego typu.

 

Błędy merytoryczne

Jeżeli korektor poprawia tekst naukowy i sam jest naukowcem specjalizującym się w danym obszarze wiedzy z dużym prawdopodobieństwem będzie w stanie uchwycić również błędy merytoryczne w opisie cytowanej w przypisie publikacji. Częstym błędem jest zacytowanie niewłaściwej publikacji czy  podanie nieodpowiedniego zakresu stron.

 

Poprawność zapisu nazwisk i tytułów

Nie jest zadaniem redaktora i korektora sprawdzanie poprawności zapisu wszystkich nazwisk i tytułów  cytowanych w przypisach źródeł (np. nieprawidłowy zapis nazwiska – Schutz zamiast Schultz, brak części tytułu książki). Jednak jeżeli korektor jest jednocześnie specjalistą w danym obszarze wiedzy, najprawdopodobniej uchwyci większość usterek lub wszystkie błędy opisów bibliograficznych przywołanych w tekście materiałów.

 

Weryfikacja skrótów

Zadaniem redaktora i korektora jest weryfikacja poprawności i konsekwencji użycia skrótów zastosowania przez autora w przypisach lub cytatach dla odesłania czytelnika do wcześniej cytowanej pozycji (np. Ibidem, Tamże, op. cit., dz. cyt.).

 

Przypisy a bibliografia

Wszystkie zmiany wprowadzone w przypisach powinny zostać przeniesione do bibliografii. Jeżeli tych zmian jest bardzo dużo, należy na nowo wykonać zestawienie bibliograficzne.

error: Treść jest chroniona.